ای که با نامت جهان آغاز شد

دفتر ما هم به نامت باز شد

گروه علمی پشتیبان کتاب 30 ازمون

گروه تلگرامی پشتیبان علمی کتاب های  30 آزمون

ما در این گروه برای شما دانش آموزان عزیزم

1- مسابقات هفتگی داریم

2- به سوالات شما از کتاب های 30 آزمون پاسخ خواهیم داد

3- برای شما آزمون ها تستی و تشریحی در سطح مختلف داریم